ร่วมงานกับ เรา

ข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นผู้แทนจำหน่าย

 • ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์คเป็นหลัก

 • สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า หรือการชำระเงินได้

 • สามารถดูแลลูกค้าได้ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า

 • สามารถส่งเอกสารในการสมัคร ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่บริษัทฯได้กำหนด

หลักฐานในการสมัครตัวแทนจำหน่าย

 • แบบฟอร์มการสมัครหรือลงทะเบียน Download แบบฟอร์มใบสมัครผู้แทนจำหน่าย Contact Us

 • สำเนา (ภพ.20 หรือ ภพ.01) หรือใบทะเบียนพาณิชย์

 • สำเนาหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 6 เดือน และวัตถุประสงค์หน้าที่เกี่ยวข้อง

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

 • แผนที่แสดงที่ตั้ง และสถานที่ส่งสินค้าของบริษัท

สิทธิ์ประโยชน์ของผู้แทนจำหน่าย

 • ได้รับบริการก่อนและหลังการขาย ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับตัวแทนจำหน่าย

 • ได้รับการข้อมูลราคาเฉพาะตัวแทนจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือน

 • ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างรวดเร็ว